Kinderen

MBR® behandeling, coaching, begeleiding

Vandaag de dag gaat het met veel kinderen en hun ontwikkeling niet goed. Er zijn steeds meer kinderen met donkere gedachten, die ongemotiveerd zijn om voor zichzelf te zorgen, moeite hebben met genegenheid tonen, geen rust krijgen of geen rust vinden, aanhankelijk zijn, onzeker, in zichzelf gekeerd, druk en onrustig, verdrietig, vaak boos of niet weten hoe zich te uiten. Allemaal voorbeelden van kinderen die wellicht niet in verbinding met hun lichaam kunnen opgroeien, en daardoor een essentieel onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling missen.

Als kinderen van jongs af niet in verbinding met hun lichaam leren leven kunnen ze in een bepaald stadium van hun leven vastlopen. Het vastlopen speelt zich vaak direct af bij de eerste signalen die er zijn, bijvoorbeeld wanneer een kind zich anders gedraagt, of aangeeft zich niet prettig te voelen. Signalen die door ons over het hoofd worden gezien of worden beschouwd als onderdeel van “opgroeiende kinderen”. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in: leerproblemen, onrust in het lichaam en drukte in het hoofd, gedragsproblemen, somberheid, plas- of poepproblemen, slaapproblemen, slechte concentratie, snel afgeleid, weinig energie, moeite met zich uiten, niet kunnen aanpassen of zich ernstig afzetten tegen regels en gezag. Ontzettend veel klachten, kwalen en problemen komen doorgaans aan het licht maar er wordt niet altijd voldoende gekeken naar de daadwerkelijke oorsprong ervan. Veel van voorgaande voorbeelden zijn te herleiden naar een leven zonder verbinding. Als kinderen niet tijdig de juiste hulp en begeleiding krijgen kunnen deze problemen zich opstapelen en naarmate het kind ouder wordt steeds sterker worden, waar ze veranderen in complexere problemen.

Er wordt vaak hulp gezocht voor de kinderen waarbij er wordt gewerkt aan de gevolgen van onbalans, en aan de klachten, kwalen en problemen die een kind laat zien. Er wordt soms te weinig naar de omgeving gekeken en te veel naar de uiting van het probleem van het kind. In de meeste vormen van hulpverlening krijgen de kinderen handvatten en trucjes aangeleerd om te leren omgaan met zichzelf of gebeurtenissen, waardoor de werkelijke oorzaak van het probleem blijft bestaan. De oorsprong van de meeste problemen ligt in het gebrek aan verbinding met het eigen lichaam. Zonder het herstellen van die energetische verbinding met het lichaam leert een kind niet leven in verbinding met zichzelf, ontstaat er geen eigen identiteit of solide basis voor geluk en gezondheid op latere leeftijd.

Daar komt nog bij dat kinderen in bijna alle gevallen een reflectie zijn van de personen uit hun omgeving, wat vaak de ouders zijn. Ouders mogen ook de hand in eigen boezem steken door zich bewust te worden van de eigen bijdrage, en niet enkel het kind te willen laten helpen. Als de voeding vanuit de ouders naar het kind hetzelfde blijft, zal er in essentie in het kind niets kunnen veranderen. Het is dus van essentieel belang dat de ouders ook naar zichzelf kunnen kijken.

De beste manier om deze kinderen te helpen is om bij jezelf te beginnen als ouder. Investeer in jezelf, in je kind en in jullie ontwikkeling, om beiden de verbinding met je lichaam te herstellen. Stem je af op je kind en op wat het nodig heeft. In de meeste gevallen heeft het kind jou nodig. Niet alleen als verzorgende, maar juist als voorbeeld, helper, beschermer en als steun en toeverlaat. Jij bent hun voeding, jij bent de bron van waaruit zij later voor zichzelf kunnen leren zorgen. 

We hebben als ouder een heel belangrijke taak. Dat is om onze kinderen autonoom te leren leven, zodat ze later als individu op eigen benen kunnen staan, en voor zichzelf kunnen zorgen. Ze een solide basis geven, zelf leren denken, voelen en handelen vanuit de verbinding met zichzelf. De kinderen zijn onze toekomst en hoe wij onze kinderen verzorgen, opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling is allesbepalend voor hun ontwikkeling later als uniek, eigen individu.

Dankzij de vele ervaringen die ik door de jaren heen heb opgedaan heb ik me kunnen specialiseren in het behandelen, coachen en begeleiden van kinderen, ouders en gezinnen. Desgewenst werk ik daarin samen met scholen en andere instanties. 

Een behandeling kost € 75,- inclusief BTW en duurt 75 minuten.

*Een behandeling voor kinderen kan vanaf 7 jaar. De kinderen mogen alleen of samen met een ouder, vertrouwenspersoon of begeleider de behandeling starten. Onder de 18 jaar hebben we altijd de schriftelijke toestemming van minimaal één van de ouders nodig.

*Een behandeling voor kinderen onder de 7 jaar wordt altijd gedaan samen met de ouder(s) en/of verzorgenden of zelfs zonder kind en alleen met de ouder(s) en verzorgenden. 

REVIEWS